سوالات متداول

حساسیت به نور،سوزش مختصرچشمها،اشک ریزش بعد از عمل و ورم پلکها درچند روز اول طبیعی است .از داروها طبق دستور استفاده نمایید. درروز اول بعد از عمل برای کم کردن درد از کمپرس سرد استفاده کنید. به اینصورت که خرده های یخ راداخل نایلون ریخته ودر دستمال گذاشته و5 دقیقه روی چشم بگذارید.
هردو روش ایمن میباشند و6 ماه بعد ازعمل نتایج مشابهی دارند. در شرایط مساوی، به خاطر عوارض مربوط به فلپ و هم به علت هزینه کمتر، لیزر های سطحی مثل لازک بهتر است.
بعد از عمل معمولا بين 3تا 5 روز بعلت تحريك پذيري بالاي چشمها بهتر است در محيط كاري يا آفتابي و گرد و خاكي نباشد .واز عینک آفتابی استفاده نماید. 
استفاده از عینک آفتابی بعد از عمل در چند روز اول در فضاهاي بسته و محيط بيرون هم لازم است ولي بعد از چند روز در محيط بيرون و فضاي باز تا 3 ماه 
لیزر تاثیر چندانی بر روی مقاومت قرنیه و در نتیجه کل چشم ندارد . اگر ضربه به شدتی باشد که برای چشم عمل نشده مضر باشد ، برای چشمی که لیزر شده نیز خطرناک است 
بازگشت شماره چشم بعد از جراحی لازک ولیزیک ، معمولا در افرادی رخ میدهد که در سنین پایینتری مورد عمل قرار گرفته اند. در اقدام به عمل عجله نکنید و از ثابت شدن شماره چشم خود مطمئن شوید. 
اگر چشم پزشكي را سراغ داريد كه عمل اصلاح عيب انكساري را در بيماران خود انجام مي دهد ولي خودش عينك مي زند مي شود يك يا چند مورد زيررا براي وي متصور شد: اول اينکه قرنيه چشمش ممكن است نازك يا ضخيم باشد. نامنظمي سطح قرنيه داشته باشد يا نداشته باشد. كانديد مناسبي براي عمل ليزر و يا لازک باشد يا نباشد. در نهايت عمل لازک چشم اختياري است . 
کسانی که تنبلی چشم دارند هم میتوانند چشم خود را عمل لیزری کنند ولی باید توجه داشت که دید چشمی که تنبلی دارد، پس از عمل به همان اندازه میرسد که قبل از عمل با عینک میرسید. 
شرایط عمل ليزيک و PRK و لازک 🔴 ✅ حداقل سن 18 سال و حد اکثر تا زماني که فرد آب مرواريد نداشته باشد.(حداکثر 55سال) ✅عدم تغيير قابل توجه نمره عينك در يكسال گذشته يعني حداکثر بيش از 0.5 ديوپتر تغيير نکرده باشد. ✅ضخامت کافي (نازک نبودن) قرنيه ✅نزديک بيني 1- تا 10- ديوپتر هرچشم ✅ آستيگماتيسم0.5 تا 6 ديوپتر هرچشم ✅ دور بيني حداکثر تا 6 ديوپتر هرچشم ✅ عدم وجود كواتوكونوس (قوزقرنيه)و يا نامنظمي در سطح قرنيه ✅ عدم وجود بيماريهاي عمومي نظير انواع روماتيسمِ، ديابت پيشرفته و نقص ايمني ✅عدم حاملگي و شيردهي ✅عدم وجود بيماريهاي چشمي مثل گلوكوم (آب سياه) ، آب مرواريد، خشکي متوسط تا شديد چشم و بيماري تبخال چشمي
بله می توانند و حداقل فاصله زمانی یک ماه معمولا بین جراحی لازک چشم وجراحی زیبایی بینی مناسب است. 
ﺍﻣﺮوﺯه ﺍﻓﺮﺍد ﺗﻤﺎﯾﻞ دﺍرﻧﺪ ﺑﺮﺍی ﻫﺮ روش ﺟﺮﺍﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪﻣﻪ ﮐﻤﺘﺮی روی ﺑﺪن ﺍﻧﺠﺎم ﻣ ﯽﺷـﻮد ﺍﺯ وﺍژه «ﻟﯿﺰر» ﺍﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﯿﻤﺎرﺍن ﻓﻜﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻟﯿﺰر ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﻨﺎوری ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ! ﺍﻣﺎ در وﺍﻗﻊ ﺍﮐﻨﻮن در ﺟﺮﺍﺣﯽ ﮐﺎﺗﺎرﺍﮐﺖ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺍج ﻓﺮﺍﺻﻮت ﺑﺮﺍی ﺧﺮد ﮐﺮدن ﻟﻨﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻣﺤﺎوره و در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﺑﻪ ﻟﯿﺰر ﻣﺸﻬﻮر ﺍﺳﺖ. ﺍﻟﺒﺘﻪ روش ﻟﯿﺰری ﺟﺮﺍﺣﯽ ﮐﺎﺗﺎرﺍﮐﺖ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ و ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ: Dodicklaser؛ ﺍﻣﺎ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯه ﺍوﻟﺘﺮﺍﺳﻮﻧﺪ ﻧﺪﺍﺷﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺖ. ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﻜﻞ آن،ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮﺷﺪن ﻃﻮل ﺯﻣﺎن ﻋﻤﻞ و ﺍﻧﺮژی ﺯﯾﺎدی ﺑﻮد ﮐﻪ دﺍﺧﻞ ﭼﺸﻢ آﺯﺍد ﻣﯽ ﮐﺮدو ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺍوﻟﺘﺮﺍﺳﻮﻧﺪ ﻧﺒﻮد. ﻃﯽ 3-2 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم «ﻟﯿﺰر ﻓﻤﺘﻮﺳـﻜﻨﺪ»، ﺑـﺮﺍی ﺍﻧﺠﺎم ﺑـﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ آب ﻣﺮوﺍرﯾﺪ در دﻧﯿﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﻟﯿﺰر ﻫﻢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺍﻣﻮﺍج ﻓﺮﺍﺻﻮﺗﯽ ﻧﯿﺴـﺖ. ﺑﺎ ﻟﯿﺰر ﻓﻤﺘﻮﺳـﻜﻨﺪ ﺍﻋﻤﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﯾﺠﺎد ﺑـﺮش ﻫﺎی ﻗﺮﻧﯿﻪ، ﺑﺮش در ﮐﭙﺴـﻮل ﻟﻨﺰ و ﻧﺮم ﮐﺮدن و ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺮدن ﻫﺴﺘﻪ ﻋﺪﺳﯽ ﺍﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. 
بلی، مطالعات نشان داده است نتیجه عمل جراحی در صورتی که دو چشم در یک جلسه عمل شوند یا اینکه هر چشم در یک جلسه تحت عمل جراحی قرار گیرد، یکسان خواهد بود. اغلب بیماران درمی‏ یابند که راحت تر است هردو چشم یک جا عمل شود.
آرايش دور چشم و رنگ مو بعد از دو هفته از عمل لازک چشم بدون مشكل است . 
لیزر تنها در لایه های سطحی قرنیه اثر کرده و تاثیری بر ایجاد آب مروارید ندارد و اگر بیمار در دراز مدت دچار آب مروارید شود ، ارتباطی با لیزر انجام دادن ندارد. 
لیزر عمل خارج چشمی محسوب شده ، حتی بلافاصله بعد از عمل نیز خم و راست شدن و رکوع و سجده هیچ کدام مانعی ندارد . ممکن است فعالیت بدنی بلافاصله پس از لیزر ، ایجاد فشار و قرمزی چشم نماید که بهتر است تا زمان بهبودی کامل مراعات لازم انجام پذیرد 
استفاده از کامپیوترو تلویزیون تا یک هفته بعد از عمل باعث خستگی چشم می شود ، اما ضرری بر نتیجه عمل ندارد . وتا زمانی که برای چشم ها آزار دهنده نباشد
عمل طبق شماره های زیر وبستگی به ضخامت قرنیه وسن قابل انجام می باشد: نزدیک بینی 1 تا 10 دوربینی 1 تا 6 آستیگمات 0.5 تا 6
📍طبق اعلام FDA در امریکا سن مناسب برای هر نوع جراحی رفراکتیو ( لیزیک، لازک و PRK) ۱۸ سال است.‌
در کشور ما بیشتر سن ۱۹ سال برای جراحی رفراکتیو پذیرفته شده است.‌
🔻به طور کلی بهترین پاسخ به جراحی PRK در موارد دوربینی کمتر از 5 دیوپتر و نزدیک بینی کمتر از 7 دیوپتر و آستیگمات کمتر از 4 دیوپتر داده می شود.‌
برای انجام جراحی رفراکتیو بهتر است حداقل ۶ ماه قبل از عمل عیب انکساری به ثبات رسیده باشد.‌
🔻فرد مبتلا به دیابت در ترمیم زخم در هر قسمت بدن دچار مشکل می گردد؛ و این امر احتمال عارضه زخم قرنیه عود کننده را برای فرد پس از جراحی رفراکتیو ( لیزیک، لازک یا PRK)  افزایش می دهد. ‌
پس فرد مبتلا به دیابت کاندید مناسبی برای جراحی رفراکتیو نمی باشد.‌
📍فرد دچار روماتیسم؛ مانند بیمار دچار دیابت در مکانیسم بهبود زخم پس از هر نوع جراحی دچار اشکال می گردد. به علاوه مصرف داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی و کورتون در ترمیم زخم اختلال ایجاد می کنند.‌
بنابراین فرد دچار بیماری روماتیسمی به ویژه در دوره فعال روماتیسم کاندید مناسبی برای جراحی رفراکتیو ( لیزیک، لازک و PRK ) نیست‌.‌
📍به دلیل تغییراتی که هورمونها در دوره بارداری و شیردهی بر روی میزان عیب انکساری و حتی خشکی چشم اعمال می کنند؛ بهتر است هر نوع جراحی رفراکتیو ( لیزیک، لازک و PRK) حداقل تا شش ماه پس از پایان دوره بارداری و شیردهی به تعویق افتد.‌
☀️ عارضه ای که اشعه UV صادر شده از نور خورشید پس از جراحی رفراکتیو بر روی چشم می گذارد، احتمال ایجاد کدورت قرنیه است که در نتیجه عمل تداخل ایجاد می کند.‌
بنابراین حداقل به مدت ۴ ماه پس از عمل محافظت در مقابل نور خورشید با کمک عینک های آفتابی لازم است.‌
💻عارضه استفاده طولانی مدت روزانه از کامپیوتر، تبلت و  گوشی های موبایل ایجاد خشکی چشم است.‌
در صورتی که فرد مجبور به استفاده از کامپیوتر به مدت طولانی در طی روز باشد، مانند کارمندان بانک؛ بهتر است حداقل دو هفته پس از عمل ، در استفاده از کامپیوتر محدودیت داشته باشد تا میزان خشکی چشم به حداقل برسد.‌
✈️ پس از جراحی رفراکتیو ( لیزیک، لازک و PRK) حداقل تا دو هفته از هر نوع مسافرت هواپیمایی پرهیز کنید. سفرهای هوایی احتمال ورم قرنیه را افزایش می دهند و در نتیجه عمل اختلال ایجاد می کنند.‌
اما سفر با اتومبیل، اتوبوس و قطار هیچ اشکالی ندارد‌.‌
یکی دیگر از سوالاتی که توسط بیماران، بخصوص والدین دانش آموزان دچار عیب انکساری( نزدیک بینی، دوربینی و آستیگماتیسم) مطرح می شود درباره اثر استفاده از عینک در بهبود ضعیفی چشم و احتمال حذف عینک در نتیجه استفاده مکرر از آن است.‌
این باوری اشتباه در ذهن بسیاری از ماست که استفاده از عینک سبب بهبود عیب انکساری خواهد شد.‌
استفاده از عینک به اصلاح دید، فقط با عینک؛ منجر می شود. کاهش یا افزایش شماره چشم هیچ ربطی به استفاده یا عدم استفاده از عینک ندارد.‌
درواقع جریان رشد کودک و نوجوان، در افزایش شماره چشم یا حتی کاهش آن( درصورت دوربین بودن) اثر بیشتری دارد تا عدم استفاده از عینک.‌‌‌
از سوی دیگر؛ زدن عینک سبب تنبل شدن چشم شما نمی گردد. بلکه سبب می شود چشم بدون فشار به دید بهتری برسد.
حداقل مدت زمان خودداری از آرایش چشم ۲ هفته است.‌
ریمل را نباید زودتر از ۴ هفته استفاده کنید. از استفاده از ریمل های ضد آب بشدت اجتناب کنید.‌
استفاده از مداد چشم ؛ در صورتی که بر روی لبه های پلک بکار رود تا ۴ هفته ممنوع است. حداقل مدت اجتناب از مصرف سایه چشم ۲ تا ۴ هفته است.‌
از ۲ روز پس از عمل می توانید از فونداسیونها بر روی صورت استفاده کنید. اما استفاده از هر ماده آرایشی با پایه پودری مانند بلاشرها و برنزه کننده ها بهتر است حداقل ۵ روز به تعویق افتد.‌
کرمهای دور چشم و لوسیونها بهتر است تا ۲ هفته در اطراف چشم استفاده نشوند.‌
وقتی از مواد پاک کننده آرایش استفاده می کنید اطراف چشم را به آرامی پاک کنید. از ماساژ شدید چشم پرهیز نمایید.‌
براشهای آرایش صورت می توانند حاوی باکتری بوده و سبب ایجاد زخم قرنیه شوند. برای آرایش پس از عمل بهتر است جهت آرایش از براش جدید استفاده نمایید.‌
تنها یک هفته پس از عمل میتوانید ورزشهای سبک مثل یوگا، پیلاتس و پیاده روی را انجام دهید.‌
دو هفته پس از عمل، می توانید وزنه های سبک را بلند کنید.‌
۴ هفته پس از عمل می توانید در استخر شنا کنید؛ به شرطی که از عینک شنای حفاظتی مناسبی استفاده نمایید.‌ در همین زمان می توانید ورزشهایی مانند تنیس، بسکتبال، بدمینتون، کریکت ، فوتبال و اسکواش را انجام دهید.‌
برای تمام ورزشهایی که چشم در معرض آسیب قرار می گیرد مانند ورزشهای رزمی، بوکس و راگبی بهتر است حداقل ۱۲ هفته صبر نمایید.‌
location
رشت- چهارراه گلسار- خیابان نواب- ساختمان شفا- طبقه دوم
mail
info@drGolestaneh-clinic.com